Algemene levering- en betalingsvoorwaarden De Loopbaanstudio

Artikel 1: Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen en offertes van De Loopbaanstudio alsmede alle met De Loopbaanstudio afgesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Wederzijdse verplichting
2.1 Offertes van De Loopbaanstudio zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt is. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar zijn beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De Loopbaanstudio zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting, waarbij De Loopbaanstudio gehouden is haar verplichtingen naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap na te komen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
2.2 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die De Loopbaanstudio voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft.
2.3 Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers en eventuele adequate werkruimte binnen de eigen organisatie van de opdrachtgever, voor zover dat voor de uitvoering van opdracht noodzakelijk is.

Artikel 3: Uitvoering opdracht en personeel
3.1 De Loopbaanstudio bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
3.2 In de offerte wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de opdracht valt en wie de opdracht zal uitvoeren.
3.3 De Loopbaanstudio kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de samenstelling kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met De Loopbaanstudio plaatsvinden.
3.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of De Loopbaanstudio geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 4: Tarieven van in company- en maatwerk trajecten en coaching 
4.1 Het is De Loopbaanstudio toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.
4.2 Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van De Loopbaanstudio in het kader van de opdracht kunnen door De Loopbaanstudio aan opdrachtgever worden gefactureerd. Dit wordt in de offerte expliciet vermeld.
4.3 Eventuele andere opdrachtgebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen eveneens door De Loopbaanstudio aan opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 5: Tarieven van open inschrijvingstrainingen
5.1 De Loopbaanstudio factureert opdrachtgever direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van de training c.q. opdracht.
5.2 Het is De Loopbaanstudio toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.
5.3 Eventuele andere opdrachtgebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen door De Loopbaanstudio aan opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
6.1 De Loopbaanstudio factureert opdrachtgever op het moment dat de offerte voor de opdracht schriftelijk akkoord is bevonden door opdrachtgever. Eventuele bijkomende kosten en/of verrekeningen factureert De Loopbaanstudio achteraf middels een slotfactuur.
6.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de factuur binnen deze termijn niet is voldaan, zal na zeven dagen een aanmaning worden gestuurd. Dertig dagen na de factuurdatum wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling vereist is. Tevens zullen de gemaakte administratie- en bureaukosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft kan De Loopbaanstudio met beroep op de onzekerheidsexceptie de (verdere) uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de kosten van De Loopbaanstudio voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 7: Wijziging van de opdracht van in company- en maatwerk trajecten
7.1 De Loopbaanstudio behoudt zich het recht voor de tijdsplanning van de opdracht te herzien, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging van de opdracht ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal De Loopbaanstudio de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit na overleg met de opdrachtgever als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd en gefactureerd.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging van de opdracht van in company- en maatwerk trajecten en open inschrijvingstrainingen
8.1 Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden kan de overeenkomst - onder voorbehoud van alle rechten en weren - met onmiddellijke ingang eindigen ingeval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, of de bedrijfsvoering staakt, evenals indien één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden en deze overtreding niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
8.2 In geval van het verzorgen van opleidingen, workshops, conferenties en studiedagen behoudt De Loopbaanstudio zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, dat uitsluitend ter beoordeling van De Loopbaanstudio is, de overeenkomst onder restitutie van de reeds betaalde bedragen te ontbinden.

Artikel 9: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever van open inschrijvingstrainingen
9.1 Bij annulering of wijziging vanaf de datum van inschrijving tot zes weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 225,00 administratie- en annuleringskosten aan opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen zes weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen drie weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan opdrachtgever gefactureerd. 
9.2 Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van opdrachtgever tot drie weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 225,00 administratie- en annuleringskosten aan opdrachtgever gefactureerd. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van opdrachtgever of deelnemer binnen drie weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan opdrachtgever gefactureerd.
9.3 Bij annulering kan opdrachtgever c.q. deelnemer voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan De Loopbaanstudio wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training. 
9.4 Alle onder dit artikel 9 genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 10: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever van in company- en maatwerk trajecten
10.1 Bij annulering of wijziging binnen twee maanden voor de eigenlijke aanvang van de opdracht: worden alle 
daadwerkelijke door De Loopbaanstudio gemaakte en door De Loopbaanstudio te specificeren kosten aan 
opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen 6 weken voor de eigenlijke aanvang van de 
opdracht wordt 50% van het totaalbedrag van de eerste overeengekomen leveringstermijn aan 
opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen vier weken voor de eigenlijke aanvang van 
de opdracht wordt 100% van het totaalbedrag van de opdracht aan opdrachtgever gefactureerd.
10.2 Indien voor deelname door De Loopbaanstudio kosten zijn gemaakt voor hotel en/of conferentieoord 
worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord aan De Loopbaanstudio worden berekend 
aan opdrachtgever gefactureerd.
10.3 Alle onder dit artikel 10 genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 11: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever van individuele begeleiding of coaching
11.1 Annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kan kosteloos 
geschieden tot vier werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of 
wijziging tussen vier werkdagen en twee werkdagen voorafgaande aan de geplande 
afspraak wordt 50% van het offertebedrag aan opdrachtgever gefactureerd. Bij 
annulering of wijziging korter dan twee werkdagen voorafgaande aan de geplande 
afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan opdrachtgever gefactureerd.
11.2 Annulering of wijziging van assessments kan kosteloos geschieden tot twee weken vooraf aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging tussen twee weken en een week voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 25% van het offertebedrag aan de opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging tussen zes werkdagen en twee werkdagen wordt 50% van het offertebedrag aan opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging korter dan twee werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan opdrachtgever gefactureerd.
11.3 Alle onder dit artikel 11 genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 12: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever indien er gebruik wordt gemaakt van trainingsruimten in het De Loopbaanstudio kantoor
12.1 Bij annulering of wijziging tussen zes en vier weken voorafgaand aan het geplande gebruik van 
trainingsruimte in het De Loopbaanstudio kantoor wordt 25% van de kosten aan opdrachtgever 
gefactureerd. Bij annulering tussen vier en twee weken vooraf wordt 50% van de kosten aan 
opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen twee weken vooraf wordt 100 % van de kosten aan 
opdrachtgever gefactureerd.
12.2 Alle onder dit artikel 12 genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 De Loopbaanstudio is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door De Loopbaanstudio geleverde diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door De Loopbaanstudio bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
13.2 De Loopbaanstudio is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat De Loopbaanstudio voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart De Loopbaanstudio voor aanspraken van derden.
13.4 Bij uitvoering van de opdracht is De Loopbaanstudio niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.
13.5 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden. 
13.6 De Loopbaanstudio heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid en exclusiviteit
14.1 De Loopbaanstudio is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegens derden. De Loopbaanstudio zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van De Loopbaanstudio aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van De Loopbaanstudio , haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.
14.2 Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende door De Loopbaanstudio aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, blijven eigendom van De Loopbaanstudio . Vermenigvuldiging en/of verspreiding en/of exploitatie van door en/of via De Loopbaanstudio verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Loopbaanstudio.
14.3 Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de deelnemer. De opdrachtgever staat er voor in dat de deelnemers zich ook persoonlijk verplichten deze voorwaarde na te leven.
14.4 Door het aangaan van een overeenkomst met De Loopbaanstudio wordt aan De Loopbaanstudio toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal De Loopbaanstudio uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten. De Loopbaanstudio zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet bescherming persoonsgegevens voorstaat.

Artikel 15: Auteursrecht
15.1 Het auteursrecht op werken bij de uitvoering van de overeenkomst door De Loopbaanstudio gemaakt berust bij De Loopbaanstudio .
15.2 De Loopbaanstudio is gerechtigd kennis en ervaring ongeacht in welke vorm opgedaan bij de uitvoering van deze overeenkomst aan te wenden voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en dienstverlening aan derden.

Artikel 16: Klachtenprocedure
16.1 Wanneer de opdrachtgever een klacht heeft over De Loopbaanstudio dan kan dit schriftelijk gemeld 
worden aan Christel Langejan via christel@deloopbaanstudio.nl. U ontvangt binnen twee weken bericht 
over hoe wij in alle redelijkheid uw klacht zullen oplossen.
16.2. Mocht u hierover niet tevreden zijn dan kunt u uw klacht schriftelijk melden aan Het College van 
Toezicht/ Nederlands Instituut van Psychologen, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht.


Den Haag, 2 september 2011