Algemene levering- en betalingsvoorwaarden De Loopbaanstudio

Inschrijvingsvoorwaarden

Wanneer u het inschrijfformulier hebt ingevuld en door De Loopbaanstudio is ontvangen is uw aanmelding definitief. De Loopbaanstudio stuurt u een ontvangstbevestiging.

Trainingvoorwaarden

De Loopbaanstudio is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van u  jegens derden. Uw persoonlijke gegevens worden aan het einde van het inschrijvingsjaar door de Loopbaanstudio vernietigd. 

Het trainingsmateriaal van de Loopbaanstudio geldt uitsluitend voor uw eigen gebruik. Vermenigvuldiging en verspreiding van door De Loopbaanstudio verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Loopbaanstudio.

Betalingsvoorwaarden

De Loopbaanstudio factureert u direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van de training. U kunt het cursusbedrag overmaken op bankrekeningnummer NL 58 ABNA 051.51.74.955 t.n.v. Langejan Loopbaan Management te Den Haag.

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft u twee weken bedenktijd na het sluiten van de koop. Kortom, bedenkt u zich in de eerste twee weken na de koop, dan kunt het koopcontract zonder kosten laten ontbinden. De termijn gaat dus in op de dag nadat de koop is gesloten.  Mocht u binnen die termijn besluiten af te zien van de koop, dan kunt u dat schriftelijk doen.

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de factuur binnen deze termijn niet is voldaan, zal na zeven dagen een aanmaning worden gestuurd. Dertig dagen na de factuurdatum wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling vereist is. Tevens zullen de gemaakte administratie- en bureaukosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft kan De Loopbaanstudio met beroep op de onzekerheidsexceptie de (verdere) uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de kosten van De Loopbaanstudio voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering voor twee weken voor de eigenlijke aanvang van de training wordt het factuurbedrag gerestitueerd. Bij annulering binnen twee weken geldt dit niet. U kunt wel een door u te benoemen vervanger naar de training laten komen. U dient De Loopbaanstudio hierover tijdig te informeren.

Klachtenprocedure 

De Loopbaanstudio zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting, waarbij De Loopbaanstudio gehouden is haar verplichtingen naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap na te komen. Mocht u toch een klacht hebben over onze manier van werken wilt u dit dan z.s.m. schriftelijk melden aan Christel Langejan via christel@deloopbaanstudio.nl. Uw klacht zal door ons binnen vier weken vertrouwelijk worden behandeld. Mochten wij meer tijd nodig hebben om onderzoek te doen, wordt u daarvan op de hoogte gesteld met een indicatie van het tijdstip wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven. Mocht u over de afhandeling van uw klacht niet tevreden zijn dan kunt u uw klacht schriftelijk melden aan Het College van Toezicht/ Nederlands Instituut van Psychologen, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. Mocht u nog steeds niet tevreden zijn dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor De Loopbaanstudio bindend en eventuele consequenties worden door De Loopbaanstudio snel afgehandeld.

Aansprakelijkheid

De Loopbaanstudio is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door De Loopbaanstudio geleverde diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door De Loopbaanstudio bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

Den Haag, 30 augustus 2019